Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym TON

Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” powstała, aby nieść pomoc i wspierać Osoby Niesłyszące oraz ich rodziny.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności:

a) organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

b) organizowanie akcji pomocy potrzebującym

c) pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

d) organizowanie i prowadzenie placówek szkoleniowych, oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych

e) promowanie osób niesłyszących szczególnie uzdolnionych

f) działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia;

g) organizowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, wystaw, festiwali, wernisaży;

h) organizowanie i prowadzenie szkoleń

i) działalność związaną ze wspieraniem edukacji oraz kultury

j) fundowanie stypendiów

k) prowadzenie terapii i przeciwdziałanie uzależnieniom

l) prowadzenie rehabilitacji, oraz działań zmierzających do poprawy życia i zdrowia

ł) działania zmierzające do poprawy losu osób niesłyszących i z dysfunkcją słuchu i mowy

m) działania w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i kulturalnej osób z dysfunkcją słuchu i mowy

n) finansowanie leczenia oraz rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej

o) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm, instytucji pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów Fundacji.